ابراهیم سوزنچی کاشانی

گروه: مدیریت

ایمیل: souzanchi@sharif.ir

آدرس وبسایت: sharif.edu/~souzanchi

تلفن داخلی: ۱۳۴

دکترای سیاستگذاری علم، تکنولوژی و نوآوری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، مرکز تحقیقات سیاستگذاری علم، تکنولوژی و نوآوری، دانشگاه ساسکس انگلستان، ۱۳۹۰

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (MBA)، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۴

کارشناسی مهندسی الکترونیک، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۱

 • تئوری سازمان و سازماندهی
 • مدیریت استراتژیک تکنولوژی
 • مبانی مدیریت تکنولوژی
 • نظام ملی نوآوری

علایق پژوهشی:

 • فلسفه و مبانی سازمان و مدیریت
 • مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد علم، تکنولوژی و نوآوری
 • مبانی معرفت شناختی، متدولوژی و روش تحقیق در علوم انسانی
 • جایگاه نظام توسعه تکنولوژی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت

مقالات فارسی: علمی-پژوهشی

 • سوزنچی کاشانی، ابراهیم، شکاف در تحلیلهای سیاستگذاری علم و تکنولوژی: ترویج نوآوری در تضاد با کاهش ریسک فناوری، فصلنامه علمی پژوهشی سیاست علم و فناوری، سال دوم، شماره اول، بهار ۱۳۸۸، صفحه ۲۷-۴۲
 • سوزنچی کاشانی، ابراهیم، امیدی نیا، اسکندر، اثر پیش فرضهای متعارض در سیاستگذاری علم و فناوری: مورد کاوی فرآیند تصویب قانون ایمنی زیستی کشور، فصنامه علمی پژوهشی سیاست علم و فناوری، سال دوم، شماره ۳، پائیز ۱۳۸۸
 • سوزنچی کاشانی، ابراهیم؛ طالبی، سروش؛ علی عسکری، وحید؛ بررسی توانمندی شرکتهای دانش بنیان: مطالعه موردی ۴ شرکت دانشگاه شریف، فصلنامه علمی پژوهشی سیاست علم و فناوری، سال ششم، شماره ۲، ۱۳۹۳

مقالات انگلیسی: مجلات ISI

 • Souzanchi Kashani E. and Millstone E. 2013, Contested Framings and Policy Controversies: analysing the case of Iran’s biosafety policy making, Accepted in the next issue of “Science and Public Policy”, May 2013

مقالات فارسی: همایش و علمی ترویجی

 • سوزنچی کاشانی، ابراهیم و آراستی، محمدرضا، نقش و جایگاه بنگاه های بزرگ در توسعه فناوری، یازدهمین کنفرانس بین المملی مدیریت، ۱۳۹۲
 • سوزنچی کاشانی، ابراهیم و نوری، جواد، کاوشی در رهیافت نظام ملی نوآوری به عنوان چارچوب مناسب سیاستگذاری علم و فناوری در کشور، نامه سیاست علم و فناوری، دانشگاه صنعتی شریف، شماره سوم، بهار ۱۳۹۲
 • سوزنچی کاشانی، ابراهیم، پارادوکس آزادی در غرب: تضاد میان ارزشهای بنیادین در غرب و آزادی واقعی در نظام سرمایه داری، چهارمین نشست اندیشه های راهبردی، ۱۳۹۱ (منتخب به عنوان تک نگاشت برتر)
 • سوزنچی کاشانی، ابراهیم، مروری تحلیلی تاریخی به روند تحولات نظری حوزه مطالعات اقتصاد تکنولوژی و نوآوری، نامه سیاست علم و فناوری، دانشگاه شریف، شماره دوم، بهار ۱۳۹۱
 • سوزنچی کاشانی، ابراهیم، پارادایم شناسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: ضرورت شناخت رابطه میان نظام سرمایه داری و مرگ معنویات، اولین کنفرانس الگوی اسلامی، ایرانی پیشرفت: نقشه راه طراحی و تدوین الگو، ۱۱ خرداد ۱۳۹۱، تهران
 • سوزنچی کاشانی، ابراهیم، بررسی تطبیقی شکل گیری و تطور دانشگاه در ایران و دنیا: پیشنهاداتی برای تحول دانشگاه ها در راستای چشم انداز ایران ۱۴۰۴، همایش آموزش ایران ۱۴۰۴، پائیز ۱۳۹۰
 • سوزنچی کاشانی، ابراهیم، سرمایه داری و زوال معنویات، کنفرانس مبانی علوم انسانی، قم، موسسه پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۹
 • سوزنچی کاشانی، ابراهیم، اقتصاد دانش محور، مبانی، رویکردها و دلالتها، نامه سیاست علم و فناوری، دانشگاه شریف، شماره اول، تابستان ۱۳۹۰، صفحه ۱۹-۳۲
 • سوزنچی کاشانی، ابراهیم، امیدی نیا، اسکندر، ۱۳۸۸، پیش فرضهای موثر در طراحی نظام ایمنی زیستی ایران، مقاله کلیدی در ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی، تهران

کتاب

 • مبانی و رویکردهای اقتصاد دانش محور، ۱۳۸۹، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

مقالات انگلیسی: همایش

 • “Iran’s innovation system in a historical perspective: examining institutional roots of the current technological gap”, ۱۲thGlobelics International Concerence, 2012, Addis Ababa, Ethiopia,

Link: http://2014.globelics.org

 • “policy Gap: regulation versus promotion of technology”, paper presented in the 6thGlobelics Conference, 2008, Mexico

Link: http://globelics_conference2008.xoc.uam.mx/papers/Ebrahim_Souzanchi_Policy_gap.pdf

 • “developing a framework for the capabilities of networked firms”,  DRUID 2008 Summer conference, Accepted but not presented
 • Clarifying evolutionary theory of economic change, Paper presented at DRUID-DIME Academy Winter 2008 PhD Conference, Denmark

Link: http://www2.druid.dk/conferences/viewabstract.php?id=1853&cf=28

 • “new understanding of foresight in light of new rationales of s&t policy”, paper presented at 5thGlobelics Conference, 2007, Russia

Link: http://globelics2007.sstu.ru/globelics.nsf/0/D99FC07686BBE0A7C32572A1006C9D4C

 • Explaining the Effects of New STI Rationales on our Understanding of Foresight, Atlanta conference on science, technology and innovation policy, 2007

Link: www.atlantaconference.org/agenda.pdf

 • “Addressing knowledge divide: through knowledge base classification of different industries”, Paper presented in DRUID 2006 Summer Conference,  Denmark

Link: http://www2.druid.dk/conferences/viewabstract.php?id=436&cf=8

 • “Learning Divide: implications for developing countries”, Paper presented in DRUID 2005 Summer Conference, Denmark

Link: http://www.druid.dk/index.php?id=21&tx_druidmediaext_pi1%5Baction%5D=single&tx_druidmediaext_pi1%5Bshowuid%5D=8255&cHash=fa76b615d4

 • “Learning Divide: some implications for firms in developing countries”. Paper Presented in 2ndASIALICS Conference, 2005, South Korea

Link: http://www.asialics.org/asialics2005/programme.asp

موقعیت های آکادمیک

Visiting Fellow, SPRU, School of Business and Management, University of Sussex

ابراهیم سوزنچی کاشانی
ابراهیم سوزنچی کاشانی